Olimpiada (nie tylko) dla Mistrzów z historii

Olimpiada (nie tylko) dla Mistrzów z historii

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską Olimpiadę (nie tylko) dla Mistrzów z historii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem olimpiady jest sprawdzenie umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, kojarzenia faktów i interpretacji różnych źródeł historycznych.

Olimpiada z historii odbędzie się 07.12.2023 r.

Dla każdej klasy przeznaczony zostanie osobny test, a treści w nim zawarte będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Olimpiada z historii składać się będzie z kilku materiałów źródłowych. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności czytania oraz interpretacji różnych typów źródeł: tekstów, map, schematów, tablic, itp.

Uczniowie odpowiadając na pytania odwoływać się będą do zaprezentowanych danych oraz posiadanej wiedzy. Do tekstów podane zostaną polecenia, w których należy dopasować odpowiednie zdanie lub wyraz, tak aby prezentowana treść tworzyła spójną, logiczną całość. Znajdą się również polecenia, w których należy powiązać informacje z właściwym akapitem oraz tradycyjne pytania testowe. Wśród podanych odpowiedzi przynajmniej jedna będzie poprawna.

Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z historii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata, wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - historia

ZAKRES TEMATYCZNY

Na każdym etapie edukacyjnym obowiązuje tzw. zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że na wyższym etapie edukacyjnym obowiązują wymagania z etapów poprzednich. Dlatego nie powtarza się przy każdym teście w zakresach tematycznych zagadnień realizowanych w latach wcześniejszych.

KLASA IV szkoły podstawowej

1. Epoki historyczne.
2. Genealogia i drzewo genealogiczne.
3. Mała i duża ojczyzna, regiony historyczne Polski i ich tradycje.
4. Symbole państwa i narodu polskiego.
5. Polskie święta państwowe.
6. Definicja i przykłady patriotyzmu.
7. Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich.
8. Legenda o Piaście i Popielu według Galla Anonima.
9. Podboje Mieszka I i Bolesława Chrobrego.
10. Chrzest Polski i zjazd gnieźnieński.
11. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski.
12. Dokonania Kazimierza Wielkiego.
13. Unia polsko-węgierska i unia polsko-litewska w XIV-XV w.
14. Wielka wojna z Państwem Zakonu Krzyżackiego i zwycięstwo grunwaldzkie.

KLASA V szkoły podstawowej

1. Położenie geograficzne Hellady.
2. Ustroje poleis i ich obywatele.
3. Wierzenia starożytnych Greków.
4. Wielka kolonizacja grecka.
5. Przemiany ustrojowe w starożytnych Atenach.
6. Mieszkańcy polis ateńskiej.
7. Ustrój i mieszkańcy antycznej Sparty.
8. Wychowanie spartańskie.
9. Wojny grecko-perskie.
10. Podboje Filipa II i Aleksandra Macedońskiego.
11. Kultura hellenistyczna.
12. Dziedzictwo starożytnej Grecji.

KLASA VI szkoły podstawowej

1. Przyczyny, przebieg i skutki wielkich odkryć geograficznych.
2. Cywilizacje prekolumbijskie i konkwistadorzy.
3. Przemiany społeczno-gospodarcze w XVI w.
4. Kultura i sztuka renesansu.
5. Teoria heliocentryczna.
6. Przyczyny reformacji w Europie.
7. Główne nurty reformacji w Europie.
8. Kontrreformacja.
9. Kalendarz gregoriański.
10. Podboje tureckie w Europie w XV i XVI w.
11. Przywileje szlacheckie wydane przez Andegawenów i Jagiellonów.
12. Hołd pruski.
13. Stan szlachecki i ruch egzekucyjny w XVI w.
14. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej.
15. Unia lubelska.
16. Pierwsza wolna elekcja.
17. Polityka wewnętrza i zagraniczna Stefana Batorego.
18. Kultura i sztuka polskiego renesansu.

KLASA VII szkoły podstawowej

1. Postanowienia aktu końcowego kongresu wiedeńskiego dotyczące ziem polskich.
2. Ustrój Królestwa Polskiego.
3. Działalność legalnej i tajnej opozycji w Królestwie Polskim w latach 1815-1830.
4. Przyczyny, przebieg i skutki powstania listopadowego.
5. Wielka Emigracja.
6. Wiosna ludów na ziemiach polskich.
7. Polacy w europejskiej Wiośnie Ludów.
8. Kultura polskiego romantyzmu.
9. Wojna krymska i jej następstwa.
10. Zjednoczenie Włoch.
11. Zjednoczenie Niemiec.
12. Przyczyny, przebieg i skutki wojny secesyjnej.
13. Postęp naukowy i techniczny w drugiej połowie XIX i na początku XX w.
14. Ideolodzy i założenia: socjalizmu, chrześcijańskiej demokracji, nacjonalizmu, komunizmu i socjaldemokracji.
15. Przyczyny, przebieg i skutki powstania styczniowego.

KLASA VIII szkoły podstawowej

1. Główne decyzje konferencji Wielkiej Trójki (Teheran, Jałta, Poczdam).
2. Skutki II wojny światowej.
3. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej.
4. Metody polityki niemieckiej i sowieckiej w okupowanej Polsce.
5. Działalność rządu RP na wychodźstwie.
6. Polskie Państwo Podziemne.
7. Polacy na frontach II wojny światowej.
8. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej w okresie II wojny światowej.
9. Powstanie Warszawskie.
10. Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności