Olimpiada z chemii - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z chemii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z chemii.

Olimpiada odbędzie się 09.12.2021 r. Oprócz olimpiady z chemii, w dniach 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody, biologii, geografii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z chemii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - IRO Pionier

ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA VII szkoły podstawowej
1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji i ich rozdzielanie.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale.
6. Właściwości metali i niemetali.
7. Stopy. Praktyczne zastosowanie metali, stopów i niemetali.
8. Korozja i sposoby ochrony przed korozją metali.
9. Mieszanina a związek chemiczny.
10. Podstawowy sprzęt i szkło laboratoryjne.
11. Powietrze, jego skład i właściwości.
12. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie.
13. Ozon i dziura ozonowa.
14. Właściwości tlenku węgla (IV).
15. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
16. Właściwości i praktyczne zastosowanie wodoru.
17. Związki wodoru z niemetalami.
18. Gazy szlachetne i ich zastosowanie praktyczne.
19. Efekt cieplarniany i przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.
20. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
21. Masa atomowa i cząsteczkowa; atomowa jednostka masy.
22. Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: objętość, masa i gęstość.
23. Atomy i cząsteczki.
24. Budowa atomów, izotopy.
25. Cząstki elementarne i ich właściwości.
26. Zjawisko promieniotwórczości i jego praktyczne wykorzystanie.
27. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym.
28. Podstawowe wiadomości o układzie okresowym pierwiastków, odczytywanie informacji z układu.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy VII szkoły podstawowej.
2. Wartościowość pierwiastka.
3. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka.
4. Wzory strukturalne (kreskowe) i sumaryczne.
5. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
6. Rodzaje wiązań chemicznych.
7. Związki jonowe i kowalencyjne.
8. Jony metali i niemetali.
9. Prawo zachowania masy.
10. Prawo stałości składu związku chemicznego.
11. Równania reakcji chemicznych.
12. Obliczenia stechiometryczne.
13. Rodzaje reakcji chemicznych.
14. Wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej.
15. Woda i roztwory wodne.
16. Właściwości wody.
17. Stężenie procentowe roztworu, zmiana stężenia i mieszanie roztworów.
18. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
19. Tlenki metali i niemetali.
20. Elektrolity i nieelektrolity.
21. Wodorotlenki i zasady.
22. Właściwości i zastosowanie wodorotlenku sodu, potasu i wapnia.
23. Wodorotlenki i zasady wokół nas.
24. Otrzymywanie zasad i wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.
25. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
26. Tlenki kwasowe i zasadowe.
27. Kwasy tlenowe i beztlenowe.
28. Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.
29. Kwasy w naszym otoczeniu.
30. Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
31. Kwasy mocne i słabe.
32. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
33. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy.
34. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
35. Otrzymywanie soli. Reakcja zobojętniania.
36. Reakcje strąceniowe.
37. Właściwości i zastosowanie soli.
38. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
39. Reakcje metali, tlenków metali i wodorotlenków z kwasami.
40. Najwybitniejsi uczeni w badaniach chemicznych.
41. Odmiany alotropowe węgla.
42. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
43. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny, izomeria łańcuchowa
.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.