Olimpiada z fizyki - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z fizyki. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z fizyki.

Olimpiada odbędzie się 09.12.2021 r. Oprócz olimpiady z fizyki, w dniach 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody, biologii, geografii i chemii.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane jest 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z fizyki otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - IRO Pionier

ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA VII szkoły podstawowej
1. Oddziaływania:
 • rodzaje i skutki oddziaływań,
 • siła i jej cechy,
 • pomiar siły,
 • siła wypadkowa i równoważąca,
 • I, II i III zasada dynamiki Newtona.
2. Właściwości i budowa materii:
 • trzy stany skupienia substancji,
 • budowa materii,
 • atomy i cząsteczki,
 • założenia kinetyczno - cząsteczkowej budowy materii,
 • siły spójności i siły przylegania,
 • menisk i napięcie powierzchniowe,
 • właściwości ciał stałych, cieczy i gazów,
 • kryształy,
 • oddziaływania międzycząsteczkowe,
 • zmiany stanów skupienia,
 • rozszerzalność temperaturowa ciał,
 • masa a ciężar ciała,
 • masa oraz gęstość ciał.
3. Ruch:
 • prędkość chwilowa i średnia,
 • przyspieszenie,
 • jednostki prędkości,
 • droga w ruchu jednostajnie prostoliniowym,
 • swobodne spadanie ciał,
 • ruch jednostajnie przyspieszony i opóźniony,
 • względność ruchu,
 • elementy ruchu i jego opis,
 • ruch jednostajny prostoliniowy,
 • analiza ruchów jednostajnie przyspieszonego i jednostajnego prostoliniowego.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. W konkursie mogą pojawić się zagadnienia konkursowe do klasy VII szkoły podstawowej.
2. Praca, moc, energia:
 • praca, moc i ich jednostki,
 • energia mechaniczna (kinetyczna, potencjalna, zasada zachowania energii),
 • maszyny proste,
 • energia i jej rodzaje.
3. Analiza energetyczna procesów cieplnych:
 • energia wewnętrzna ciała i jej zmiana w wyniku pracy,
 • cieplny przepływ energii,
 • I zasada termodynamiki,
 • ciepło właściwe,
 • bilans cieplny,
 • topnienie i krzepnięcie, ciepło topnienia,
 • parowanie i skraplanie, ciepło parowania.
4. Elektrostatyka:
 • sposoby elektryzowania ciał,
 • oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi,
 • budowa atomu,
 • pole elektryczne,
 • izolatory i przewodniki,
 • napięcie elektryczne.
5. Prąd elektryczny:
 • prąd elektryczny, napięcie elektryczne,
 • natężenie prądu elektrycznego,
 • obwody prądu elektrycznego,
 • przepływ prądu elektrycznego przez ciecze i gazy,
 • pomiar natężenia i napięcia,
 • opór elektryczny - prawo Ohma,
 • I prawo Kirchoffa.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.