Olimpiada z historii - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z historii. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z historii.

Olimpiada odbędzie się 12.12.2019 r. Oprócz olimpiady z historii, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, przyrody, geografii, biologii i chemii.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z historii otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.


ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej

1. Materiał klas I-III szkoły podstawowej.
2. Co to jest historia.
3. Jak poznajemy historię.
4. Sposoby mierzenia czasu.
5. Biskupin:
 • Wiek osady,
 • Wygląd osady,
 • Zajęcia ludności.
6. Legendy dotyczące początków państwa polskiego:
 • „O Lechu, Czechu i Rusie”,
 • „O Warsie i Sawie”,
 • „O smoku wawelskim”,
 • „O historii polskiego hymnu”,
 • „Królewnie Wandzie”,
 • „O Bazyliszku”.
7. Plemiona słowiańskie i ich zwyczaje.
8. Polska w czasach panowania Piastów:
 • Mieszka I,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Bolesława Krzywoustego,
 • Kazimierza Wielkiego.


KLASA V szkoły podstawowej

1. Materiał klasy IV szkoły podstawowej.
2. Czas w historii.
3. Życie ludzi w czasach najdawniejszych.
4. Życie mieszkańców Starożytnego Wschodu:
 • Egiptu,
 • Mezopotamii,
 • Fenicji,
 • Izraela.
5. Starożytna Grecja:
 • Położenie,
 • Wojny,
 • Ateny i Sparta,
 • Bogowie i mity,
 • Imperium Aleksandra Macedońskiego,
 • Kultura.
6. Starożytny Rzym:
 • Położenie,
 • Ustrój,
 • Wojny,
 • Osiągnięcia,
 • Religia,
 • Początki chrześcijaństwa,
 • Upadek Starożytnego Rzymu.
7. Rozwój pisma.
8. Dziedzictwo starożytności.


KLASA VI szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-V szkoły podstawowej.
2. Polska pod rządami Jagiellonów:
 • Unie polsko-litewskie,
 • Stosunki polsko-krzyżackie,
 • Przywileje szlacheckie,
 • Nauka i sztuka,
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów,
 • Reformacja i kontrreformacja w Polsce,
 • Rozwój gospodarczy Polski,
 • Zabytki architektury renesansowej w Polsce.
3. Demokracja szlachecka:
 • Sejmiki szlacheckie,
 • Sejm walny.
4. Polska pod rządami królów elekcyjnych:
 • Pierwsi królowie elekcyjni,
 • Wojny Polski:
   - Z Moskwą,
   - Ze Szwecją,
   - Z Turcją,
   - Z Kozakami (powstanie Chmielnickiego).
5. Barok i sarmatyzm.
6. Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.


KLASA VII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim.
3. Polskie powstania narodowe:
 • Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja,
 • Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska,
 • Powstanie styczniowe.
4. Sytuacja Polaków po powstaniu styczniowym.
5. Europa i świat w II połowie XIX w.:
 • Wojna secesyjna: przyczyny, przebieg, skutki,
 • Zjednoczenie Włoch i Niemiec,
 • Wojna krymska,
 • Kolonializm.
6. Postęp naukowy i techniczny oraz kultura przełomu XIX i XX w.
7. Ruch robotniczy i socjalistyczny w Europie na przełomie XIX i XX wieku.
8. Polskie ruchy polityczne w końcu XIX i na początku XX wieku.
9. Polska kultura narodowa przełomu XIX i XX wieku.


KLASA VIII szkoły podstawowej

1. Materiał klas IV-VII szkoły podstawowej.
2. Świat między wojnami:
 • Państwa totalitarne,
 • Nauka i kultura okresu międzywojennego,
 • Polska polityka zagraniczna.
3. II wojna światowa:
 • Działania wojenne w Europie,
 • Walki na Bałkanach,
 • Wojna III Rzeszy z ZSRR,
 • Działania wojenne na Atlantyku i w Afryce Północnej,
 • Wojna na Dalekim Wschodzie,
 • Polacy na frontach II wojny światowej,
 • Klęska państw osi.
4. Polska w czasie II wojny światowej:
 • Dwie okupacje,
 • Sytuacja Polaków pod okupacjami,
 • Holocaust,
 • Polskie państwo Podziemne.
5. Polacy na frontach II wojny światowej:
 • Polskie formacje na zachodzie,
 • Wojsko polskie w ZSRR,
 • Armia Ludowa i Bataliony Chłopskie.
6. Konferencje pokojowe.