Instrukcja olimpiady Pionier

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Organizatorem Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych PIONIER jest Instytut Rozwoju Oświaty.
2. Olimpiady PIONIER przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
3. Terminarz olimpiad:
 • Język polski – 06.12.2021 r.
 • Matematyka 07.12.2021 r.
 • Język angielski – 08.12.2021 r.
 • Historia – 09.12.2021 r.
 • Chemia – 09.12.2021 r.
 • Fizyka 09.12.2021 r.
 • Przyroda – 10.12.2021 r.
 • Geografia 10.12.2021 r.
 • Biologia 10.12.2021 r.
4. Czas trwania poszczególnych olimpiad wynosi 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
5. Praca uczniów powinna być samodzielna. Nauczycielom nie wolno udzielać pomocy uczestnikom olimpiady. Aby zapobiec niesamodzielnej pracy, uczniowie z tych samych klas powinni siedzieć oddzielnie.
6. Uczestnik na olimpiadę zabiera tylko długopis. Zabrania się używania kredek, kolorowych flamastrów, ołówków oraz korektora. Wyjątek stanowi olimpiada z matematyki, na którą uczestnik przynosi przybory geometryczne (nie wolno korzystać z kalkulatora).
7. Koordynator olimpiady przed rozpoczęciem zawodów otwiera zalakowaną kopertę i rozdaje każdemu uczestnikowi odpowiedni dla niego egzemplarz (przedmiot, klasa). Każdy uczestnik otrzymuje również kartę odpowiedzi, która jest wspólna dla wszystkich przedmiotów i klas.
8. W przypadku niewystarczającej liczby testów dla dodatkowych uczestników, koordynator olimpiady może skopiować brakujące egzemplarze. Ze względów technicznych nie należy powielać kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się zapas kart).

PRZEPROWADZENIE OLIMPIADY – KROK PO KROKU

1. Po rozdaniu przez szkolnego koordynatora testów i kart odpowiedzi, uczestnicy na karcie odpowiedzi, w prawych górnym rogu wpisują nadany szkole kod.
2. Następnie każdy uczeń zamalowuje długopisem kółko przy odpowiednim przedmiocie i klasie.
3. Każdy uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię (imiona) i nazwisko w oznaczonych rubrykach, a następnie koduje dane zaznaczając kolejno wszystkie litery imienia i nazwiska.
4. Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. przedmiot, klasa, zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
5. Odpowiedzi zaznaczane przez ucznia w teście uczestnik przenosi na kartę odpowiedzi. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie.
6. Każdy test składa się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczeń otrzymuje (+1) pkt., za udzielenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.
7. Po przeprowadzeniu olimpiady koordynator zbiera karty odpowiedzi uczestników i wkłada je do koperty zbiorczej.
8. Do dnia 13.12.2021 r. koordynator wysyła listem poleconym:
 • Karty odpowiedzi uczestników,
 • Protokół z przebiegu olimpiady,
 • Kserokopię dowodu wpłaty za faktyczną liczbę uczestników na adres: Instytut Rozwoju Oświaty; 04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 26/B
9. Instytut Rozwoju Oświaty zobowiązuje się przesłać wyniki, dyplomy i nagrody do 31.01.2022 r. Wszelkie reklamacje należy składać do 30.04.2022 r. – po tym terminie materiały ulegają zniszczeniu.
10. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie jest podstawą do reklamacji.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.