Olimpiada z j. angielskiego - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z języka angielskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka obcego.

Olimpiada odbędzie się 08.12.2021 r. Oprócz olimpiady z języka angielskiego, w dniach 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r. odbędą się również olimpiady z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka angielskiego otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - IRO Pionier

ZAKRES TEMATYCZNY

 
KLASA IV szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • Present Simple i Present Continous, zdania pytające, przeczące i oznajmujące,
 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: "saxon genitive",
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • czasownik "to be", "have got", "have", "can",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • podstawowe przyimki czasu i miejsca,
 • zaimki pytające, tworzenie pytań szczegółowych,
 • rodzajniki: a/an, the,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • liczebniki główne.
2. Komunikacja i słownictwo:
 • przedmioty w życiu codziennym,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • przedmioty w szkole, w klasie szkolnej,
 • nazwy przedmiotów szkolnych,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • informacje o umiejętnościach,
 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa,
 • zwroty grzecznościowe,
 • mój dom i mieszkanie, meble,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • ja i moja rodzina,
 • moje miasto i wieś,
 • kraje i narodowości, (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia),
 • popularne zawody.
3. Czytanie ze zrozumieniem.
 
KLASA V szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • czas Past Simple,
 • zaimki dzierżawcze,
 • liczebniki porządkowe, daty,
 • stosowanie rodzajnika nieokreślonego "a/an" i określonego "the",
 • stosowanie przyimków czasu "at, on, in, before, after",
 • zaimki nieokreślone some, any, no,
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika,
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu.
2. Komunikacja i słownictwo:
 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • przedmioty w klasie,
 • wygląd człowieka, części ciała i ubrania,
 • różne formy transportu, turystyka i podróże,
 • grzeczne prośby i propozycje, przyjęcie i odrzucenie propozycji,
 • zakaz i obowiązek,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa,
 • Londyn i Nowy Jork - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym; ich stolice i najważniejsze atrakcje turystyczne.
3. Czytanie ze zrozumieniem.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej,
 • czasy: Future Simple i "going to" dla przyszłości,
 • porównania z as ... as,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • określenia: "many/much, (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • pytania: "How much ?", "How many ?",
 • tryb rozkazujący,
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki i przysłówki o przeciwnym znaczeniu,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • zaimki zwrotne,
 • przyimki ruchu,
 • czasowniki modalne: "can; must; should, would, could, shall" oraz have to.
2. Komunikacja i słownictwo:
 • zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej,
 • wyrażanie swojego hobby i zainteresowań,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • zdrowie człowieka,
 • najwybitniejsi współcześni artyści i sportowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii,
 • święta i tradycje w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
3. Czytanie ze zrozumieniem.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wyrażanie przyszłości: czasy: Future Simple, Present Continuous i "be going to",
 • czas Present Perfect I Past Continuous,
 • czasowniki modalne: "need, may, might", oraz wyrażenie "be allowed to" i "be able to",
 • zdania warunkowe I typu, zdania czasowe,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • zaimki some, any, no i ich złożenia,
 • przymiotniki z końcówką -ed i -ing,
 • strona bierna.
2. Komunikacja i słownictwo:
 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów.
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowy tryb życia, choroby,
 • pogoda, krajobrazy, świat wokół nas,
 • wybitne postacie z historii Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych,
 • najsłynniejsi pisarze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych.
3. Czytanie ze zrozumieniem.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Gramatyka:
 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • czas Present Perfect Continuous,
 • zdania warunkowe II i III typu,
 • "so, such, enough, too",
 • bezokolicznik i gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • przyimek z czasownikiem, rzeczownikiem i przymiotnikiem,
 • czas Past Perfect Simple,
 • "question tags",
 • bezokolicznik bierny, (m.in. po czasownikach modalnych),
 • tryb warunkowy III,
 • phrasal verbs,
 • so i neither/nor,
 • pytania pośrednie,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne.
2. Komunikacja i słownictwo:
 • zakres materiału dla klasy IV, V i VI szkoły podstawowej,
 • udzielanie rad,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • przepraszanie i dziękowanie, reakcja na nie,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • problemy społeczne, organizacja życia społecznego,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • świat przyrody,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony.
3. Czytanie ze zrozumieniem.

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.