Olimpiada z j. polskiego - Pionier

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską olimpiadę PIONIER z języka polskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy pragną sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z języka ojczystego.

Olimpiada odbędzie się 09.12.2019 r. Oprócz olimpiady z języka polskiego, w dniach 09.12.2019 r. – 13.12.2019 r. odbędą się również olimpiady z matematyki, języka angielskiego, historii, przyrody, geografii, biologii, chemii i fizyki.

Olimpiada ma formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi każdy uczeń otrzymuje 1 pkt., za zaznaczenie błędnej odpowiedzi (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt. Czas trwania testu jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka polskiego otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami grawerowanymi oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.
 
ZAKRES TEMATYCZNY

KLASA IV szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstów literackich i publicystycznych:
 • akapit, dialog;
 • różnice między prozą a wierszem;
 • cechy wiersza: rym, wers, zwrotka (strofa);
 • narrator i osoba mówiąca w utworze;
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony);
 • opowiadanie;
 • porównanie;
 • lektury: J. Brzechwa "Akademia pana Kleksa"; René Goscinny, Jean-Jacques Sempé "Mikołajek" (z tomu "Mikołajek": "Najmilsza pamiątka", "Reks", "Dżodżo", "Palę cygaro", "Świetnieśmy się bawili", "Uciekam z domu"), Aleksander Puszkin "Bajka o rybaku i rybce".
2. Nauka o języku:
 • wypowiedzenia oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe;
 • zdanie i równoważnik zdania;
 • rzeczownik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • przymiotnik - pytania, rodzaj i liczba rzeczownika - określanie form;
 • nazwy i pytania przypadków (odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki);
 • czasownik - pytania, odmiana przez osoby i liczby;
 • bezokolicznik;
 • głoska, samogłoska, spółgłoska, litera, sylaba;
 • wyrazy bliskoznaczne;
 • znaki interpunkcyjne;
 • ortografia: pisownia wielką literą, pisownia wyrazów z ó;
 • rodzaje słowników.
 
KLASA V szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstów literackich i publicystycznych:
 • cechy wiersza: rym (krzyżowe, parzyste, okalające), wers, zwrotka (strofa);
 • podmiot liryczny;
 • narrator, rodzaje narracji (trzecioosobowa i pamiętnikarska);
 • bohater, czas i miejsce zdarzeń (świat przedstawiony);
 • akapit;
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, wyraz dźwiękonaśladowczy;
 • bajka, morał;
 • powieść;
 • lektury: Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa", Ferenc Molnár "Chłopcy z Placu Broni", bajki Ignacego Krasickiego: "Kruk i lis", "Mądry i głupi", "Ptaszki w klatce", "Malarze".
2. Nauka o języku:
 • wypowiedzenia pojedyncze i złożone (rozróżnianie);
 • odmienne i nieodmienne części mowy (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek);
 • odmiana czasownika przez liczby, czasy, osoby;
 • odmiana rzeczownika i przymiotnika przez przypadki;
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka;
 • określanie form wyrazów odmiennych;
 • podstawowe zasady ortografii i interpunkcji.
 
KLASA VI szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstów literackich i publicystycznych:
 • powieść - rodzaje powieści;
 • narrator, narracja i rodzaje narracji;
 • fabuła, wątek (główny i poboczny), epizod;
 • budowa wiersza; rodzaje rymów (dokładne, niedokładne, męskie, żeńskie, parzyste, krzyżowe, okalające);
 • podmiot liryczny;
 • środki stylistyczne: porównanie, epitet, uosobienie, przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, apostrofa;
 • związki frazeologiczne;
 • lektury: John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit, czyli tam i z powrotem", Henryk Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy".
2. Nauka o języku:
 • części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, liczebnik (zbiorowy, ułamkowy, porządkowy, główny);
 • forma osobowa czasownika (osoba, liczba, czas, strona, tryb);
 • czasowniki dokonane i niedokonane;
 • nieosobowe formy czasownika;
 • stopniowanie przymiotnika i przysłówka;
 • części zdania: podmiot (rodzaje podmiotów), orzeczenie czasownikowe i imienne, przydawka, dopełnienie, okoliczniki.
 
KLASA VII szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstów literackich i publicystycznych:
 • gatunki literackie: bajka (morał, alegoria), przypowieść, powieść (rodzaje, świat przedstawiony), ballada, pieśń, fraszka, satyra, sonet, komedia, tragedia;
 • symbol, apostrofa, wyrazy dźwiękonaśladowcze, powtórzenie (anafora), epitet, metafora, porównanie, animizacja, personifikacja;
 • rodzaj literacki: dramat, liryka;
 • rodzaje narracji;
 • wiedza o teatrze;
 • lektury: Aleksander Fredro "Zemsta".
2. Nauka o języku:
 • części mowy: rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek (wyrażenie przyimkowe), spójnik, zaimek (podział), liczebniki (główne, porządkowe, zbiorowe), partykuła, wykrzyknik;
 • czasownik - aspekt, strona czynna i bierna, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie;
 • nieosobowe formy czasownika: imiesłowy (imiesłowowy równoważnik zdania), zakończone na -no, -to, bezokolicznik;
 • odmiana poszczególnych części mowy;
 • podmiot - rodzaje podmiotu;
 • zdania bezpodmiotowe;
 • orzeczenie czasownikowe i imienne;
 • części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik;
 • związki wyrazów (zgody, rządu, przynależności);
 • zdania współrzędnie złożone - typy;
 • głoski ustne, nosowe, dźwięczne, bezdźwięczne, miękkie, twarde;
 • upodobnienia i uproszczenia fonetyczne;
 • akcent wyrazowy.
 
KLASA VIII szkoły podstawowej
1. Czytanie tekstów literackich i publicystycznych:
 • literatura piękna, naukowa, popularnonaukowa, literatura faktu;
 • rodzaje literackie: epika;
 • peryfraza (omówienie);
 • gatunki: tren, elegia;
 • lektury: A. Mickiewicz "Dziady. Cz.II", A. Kamiński "Kamienie na szaniec".
2. Nauka o języku:
 • zdania podrzędnie złożone - typy;
 • mowa zależna i niezależna;
 • budowa słowotwórcza wyrazu; wyraz podstawowy i pochodny;
 • skróty i skrótowce;
 • odmiany polszczyzny (oficjalna i nieoficjalna);
 • polszczyzna ogólna;
 • dialekt, gwara, język środowiskowy i zawodowy;
 • język literacki i potoczny;
 • archaizmy i neologizmy;
 • synonimy, homonimy, antonimy, wyrazy wieloznaczne, eufemizmy;
 • treść i zakres wyrazu;
 • etyka słowa, norma wzorcowa i użytkowa, wyrazy modne;
 • fakt i opinia;
 • rodzaje stylu.