Regulamin olimpiady Pionier

1. Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe PIONIER organizowane przez Instytut Rozwoju Oświaty przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Dla każdej klasy zespół dydaktyczny Instytutu Rozwoju Oświaty przygotował oddzielny test dostosowany do obowiązującej podstawy programowej. Olimpiady odbywają się z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, historia, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka. Terminy olimpiad umożliwiają nauczycielom podsumowanie wiadomości uczniów na koniec pierwszego semestru.

2. Terminarz olimpiad:
 

PIONIER:

 • język polski - 06.12.2021 r.
 • matematyka - 07.12.2021 r.
 • język angielski - 08.12.2021 r.
 • historia - 09.12.2021 r.
 • fizyka - 09.12.2021 r.
 • chemia - 09.12.2021 r.
 • biologia - 10.12.2021 r.
 • geografia - 10.12.2021 r.
 • przyroda - 10.12.2021 r.
Istnieje możliwość zmiany terminu przeprowadzenia olimpiady z danego przedmiotu pod warunkiem, że odbędzie się ona w terminie 06.12.2021 r. – 10.12.2021 r.

3. Zgłoszenia uczestników można dokonać do dnia 15.11.2021 r.:
 • wysyłając ZGŁOSZENIE zamieszczone na stronie internetowej,
 • przekazując zgłoszenie telefonicznie pod nr (22) 517-13-00,
 • wypełniając zgłoszenie i wysyłając je faksem pod nr (22) 517-13-01.
 • wypełniając zgłoszenie i wysyłając je pocztą na adres: Instytut Rozwoju Oświaty, ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa,
Minimalna liczba uczniów przystępujących do olimpiady wynosi 8 osób. Organizator zastrzega, że faktyczna liczba uczestników w stosunku do liczby zgłoszonych nie może być mniejsza o więcej niż 10%.

4. Czas trwania każdej olimpiady wynosi 60 minut i nie może być przekraczany. Dodatkowo koordynator otrzymuje 10 minut na rozdanie uczestnikom kart odpowiedzi i testów oraz na wyjaśnienie zasad olimpiady. W przypadku niewystarczającej ilości materiałów koordynator ma możliwość skopiowania dowolnej ilości testów. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi. Uczestnicy zaznaczają swoje odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po przeprowadzeniu olimpiady koordynator zbiera karty odpowiedzi uczestników, wkłada do koperty zbiorczej wraz z protokołem olimpiady i kserokopią dowodu wpłaty i odsyła listem poleconym na adres IRO do 13.12.2021 r.

5. Olimpiady mają formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

6. Nagrody dla zwycięzców:
 • Miejsce 1 - dyplom laureata miejsca pierwszego i nagroda książkowa,
 • Miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagroda książkowa,
 • Miejsca od 6 do 15 - dyplom wyróżnienia.
Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.
Szkoły, które zgłoszą powyżej 120 uczestników zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.

7. Każdy koordynator olimpiady otrzymuje zaświadczenie o przeprowadzeniu ponadprogramowej, ogólnopolskiej olimpiady.

8. Instytut Rozwoju Oświaty zobowiązuje się przesłać wyniki do 31.01.2022 r.

9. Uczniowie deklarujący chęć udziału w olimpiadzie wpłacają na Radę Rodziców wpisowe w wysokości 10,00 zł. Szkolny koordynator olimpiady na konto Instytutu Rozwoju Oświaty wpłaca:
 • 9,50 zł od uczestnika, gdy szkoła łącznie ze wszystkich przedmiotów zgłosi od 8 do 49 uczestników,
 • 9,00 zł od uczestnika, gdy szkoła łącznie ze wszystkich przedmiotów zgłosi powyżej 50 uczestników.
Pozostałą kwotę koordynator może przeznaczyć na wysyłkę materiałów.
Jeden uczeń może zgłosić się do kilku olimpiad wnosząc opłatę za każdą z nich oddzielnie.
 
Wpłaty należy dokonać do dnia 13.12.2021 r. na konto:
Instytut Rozwoju Oświaty
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa
56 1140 2017 0000 4702 0555 7691
 
10. Wszelkie reklamacje należy składać do 30.04.2022 r. Po tym terminie materiały ulegają zniszczeniu.
 
Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie stanowi podstawy reklamacji.Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.