Dyktando - instrukcja

Dyktando - instrukcja

1. Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów ma zasięg ogólnopolski i odbędzie się w dniu 08.12.2023 r.
2. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.
3. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na trzech poziomach trudności: edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III), szkoła podstawowa (kl. IV-VI), szkoła podstawowa (kl. VII-VIII).
4. Czas trwania dyktanda wynosi 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
5. Uczestnik na sprawdzian zabiera tylko długopis. Zabrania się używania kredek, kolorowych flamastrów, ołówków oraz korektora.
6. Godzina rozpoczęcia dyktanda nie jest narzucona i decydują o niej szkolni Koordynatorzy.
7. Dyktando należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, zasady kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie zasady punktacji.
8. Koordynator dyktanda przed rozpoczęciem zawodów otwiera zalakowaną kopertę i rozdaje każdemu uczestnikowi odpowiedni dla niego egzemplarz. Każdy uczestnik otrzymuje również kartę odpowiedzi, która jest wspólna dla wszystkich poziomów.
9. W przypadku niewystarczającej liczby testów dla dodatkowych uczestników, szkolny koordynator może skopiować brakujące egzemplarze. Ze względów technicznych nie należy powielać kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się zapas kart).
10. Po rozdaniu przez szkolnego koordynatora testów i kart odpowiedzi, uczestnicy na karcie odpowiedzi, w prawych górnym rogu wpisują nadany szkole kod.
11. Następnie każdy uczeń zamalowuje długopisem kółko przy odpowiednim poziomie.
12. Każdy uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię (imiona) i nazwisko w oznaczonych rubrykach, a następnie koduje dane zaznaczając kolejno wszystkie litery imienia i nazwiska.
13. Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. poziom, zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
14. Odpowiedzi zaznaczane przez ucznia w teście uczestnik przenosi na kartę odpowiedzi. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie.
15. Każdy test podzielony został na dwie części.
16. Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd. Za wybranie właściwej litery uczeń otrzymuje (+1) pkt., za wybranie niewłaściwej (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.
17. Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Ocenie podlega każda odpowiedź w danym pytaniu. Za poprawnie udzieloną odpowiedź uczeń otrzymuje (+1) pkt., a za błędnie udzieloną (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.
18. Uwaga! W Części I na poziomie 1 uczniowie zamalowują kółka w pytaniach od 1 do 20, a następnie przechodzą do części drugiej (począwszy od pytania 31.). Kółka przy pytaniach 21-30 należy pozostawić puste.
19. Po przeprowadzeniu sprawdzianu koordynator zbiera karty odpowiedzi uczestników i wkłada je do koperty zbiorczej. Testy pozostają do dyspozycji Koordynatora.
20. Najpóźniej dnia 11.12.2023 r. Koordynator wysyła listem poleconym:

  • karty odpowiedzi uczestników,
  • protokół z przebiegu dyktanda,
  • kserokopię dowodu wpłaty za faktyczną liczbę uczestników

na adres: Instytut Rozwoju Oświaty; 04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 26/B
21. Testy wraz z kluczami odpowiedzi zostaną opublikowane w archiwum testów 15.12.2023 r.
22. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 29.12.2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
23. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki, nagrody książkowe oraz dyplomy do 26.01.2024 r. Reklamacje można składać do 30.04.2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
24. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników sprawdzianu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności