Dyktando - instrukcja

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów jest Instytut Rozwoju Oświaty.
 2. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.
 3. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na trzech poziomach trudności: edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III), szkoła podstawowa (kl. IV-VI), szkoła podstawowa (kl. VII-VIII).
 4. Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów odbędzie się 13.12.2021 r.
 5. Czas trwania dyktanda wynosi 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 6. Praca uczniów powinna być samodzielna. Nauczycielowi nie wolno udzielać pomocy uczestnikom sprawdzianu. Aby zapobiec niesamodzielnej pracy, uczniowie biorący udział na tym samym poziomie powinni siedzieć oddzielnie.
 7. Uczestnik na sprawdzian zabiera tylko długopis. Zabrania się używania kredek, kolorowych flamastrów, ołówków oraz korektora.
 8. Koordynator dyktanda przed rozpoczęciem zawodów otwiera zalakowaną kopertę i rozdaje każdemu uczestnikowi odpowiedni dla niego egzemplarz. Każdy uczestnik otrzymuje również kartę odpowiedzi, która jest wspólna dla wszystkich poziomów.
 9. W przypadku niewystarczającej liczby testów dla dodatkowych uczestników, szkolny koordynator może skopiować brakujące egzemplarze. Ze względów technicznych nie należy powielać kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się zapas kart).

PRZEPROWADZENIE DYKTANDA - KROK PO KROKU

 1. Po rozdaniu przez szkolnego koordynatora testów i kart odpowiedzi, uczestnicy na karcie odpowiedzi, w prawych górnym rogu wpisują nadany szkole kod.
 2. Następnie każdy uczeń zamalowuje długopisem kółko przy odpowiednim poziomie.
 3. Każdy uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię (imiona) i nazwisko w oznaczonych rubrykach, a następnie koduje dane zaznaczając kolejno wszystkie litery imienia i nazwiska.
 4. Wszystkie informacje na karcie odpowiedzi (tj. poziom, zakodowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz prawidłowe odpowiedzi na pytania) zaznacza się poprzez ZAMALOWANIE kółek.
 5. Odpowiedzi zaznaczane przez ucznia w teście uczestnik przenosi na kartę odpowiedzi. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie.
 6. Każdy test podzielony został na dwie części.
 7. Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd. Za wybranie właściwej litery uczeń otrzymuje (+1) pkt., za wybranie niewłaściwej (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.
 8. Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa. Ocenie podlega każda odpowiedź w danym pytaniu. Za poprawnie udzieloną odpowiedź uczeń otrzymuje (+1) pkt., a za błędnie udzieloną (-1) pkt. Nieudzielenie odpowiedzi powoduje, że na konto ucznia zapisywanych jest 0 pkt.
 9. Uwaga! W Części I na poziomie 1 uczniowie zamalowują kółka w pytaniach od 1 do 20, a następnie przechodzą do części drugiej (począwszy od pytania 31.). Kółka przy pytaniach 21-30 należy pozostawić puste.
 10. Po przeprowadzeniu sprawdzianu koordynator zbiera karty odpowiedzi uczestników i wkłada je do koperty zbiorczej.
 11. Do dnia 14.12.2021 r. koordynator wysyła listem poleconym:
  • Karty odpowiedzi uczestników,
  • Protokół z przebiegu dyktanda,
  • Kserokopię dowodu wpłaty za faktyczną liczbę uczestników na adres:
   Instytut Rozwoju Oświaty; 04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 26/B
 12. Instytut Rozwoju Oświaty zobowiązuje się przesłać wyniki, dyplomy i nagrody do 01.02.2022 r. Wszelkie reklamacje należy składać do 30.04.2022 r. – po tym terminie materiały ulegają zniszczeniu.
 13. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie jest podstawą do reklamacji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników sprawdzianu, a w szczególnie rażących przypadkach dyskwalifikacji szkoły.

 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.