Dyktando - regulamin

Dyktando - regulamin

1. Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów organizowane jest przez Instytut Rozwoju Oświaty.
2. Dyktando ma zakres ogólnopolski i przeznaczone jest dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej. Dyktando zostanie przeprowadzone na trzech poziomach:

  • Poziom 1 – edukacja wczesnoszkolna (kl. I-III)
  • Poziom 2 – szkoła podstawowa (kl. IV-VI)
  • Poziom 3 – szkoła podstawowa (kl. VII-VIII)

3. Zgłoszenia uczestników można dokonać do dnia 22.11.2023 r.:

Minimalna liczba uczniów przystępujących do dyktanda wynosi 5 osób.
4. Ogólnopolskie Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów odbędzie się w dniu 08.12.2023 r.
Godzina rozpoczęcia dyktanda nie jest narzucona przez Organizatora i decydują o niej nauczyciele koordynujący dyktando w szkole.
5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 06.12.2023 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zapieczętowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Koordynator w chwili rozpoczęcia dyktanda w obecności uczniów. W przypadku braku przesyłki w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny.
6. Czas trwania dyktanda wynosi 60 minut i nie może być przekraczany. Dodatkowo koordynator otrzymuje 10 minut na rozdanie uczestnikom kart odpowiedzi i testów oraz na wyjaśnienie zasad sprawdzianu.
7. Każdy test będzie podzielony na dwie części:

  • Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd.
  • Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co najmniej jedna będzie prawidłowa.  Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 pkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt

8. Odpowiedzi zaznaczane w teście uczestnik przenosi na kartę odpowiedzi, na której nie dopuszcza się nanoszenia poprawek. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.
9. Kopertę z kartami odpowiedzi, protokołem z przeprowadzenia olimpiady oraz kserokopią dowodu wpłaty należy odesłać listem poleconym na adres IRO najpóźniej dnia 11.12.2023 r.
10. Szkolny Koordynator Dyktanda jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Uczestnicy przynoszą na zawody czarne lub niebieskie długopisy oraz kartkę do notatek. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiady.
11. Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów jest konkursem płatnym. Uczniowie deklarujący chęć udziału w dyktandzie wpłacają wpisowe w wysokości 15,00 zł. Szkolny Koordynator z zebranych opłat wpisowych po przeprowadzeniu dyktanda dokonuje opłaty za faktyczną liczbę startujących na konto Instytutu Rozwoju Oświaty:

  • 14,50 zł od uczestnika, gdy do olimpiady przystąpi od 5 do 29 uczestników,
  • 14,00 zł od uczestnika, gdy do olimpiady przystąpi przynajmniej 30 uczestników.

Wpłaty należy dokonać do 11.12.2023 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:

Instytut Rozwoju Oświaty
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa
67 1140 2017 0000 4002 1303 4887

W tytule przelewu należy wpisać podany w protokole kod szkoły nadany w dyktandzie oraz nazwę i dane adresowe szkoły.
Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację dyktanda i nagrody wewnętrzne.
12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, Organizator dyktanda  informuje, że faktyczna liczba startujących w zawodach w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 5, 30).
13. Zarazem Organizator dyktanda informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w dyktandzie większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 29 uczestników), Koordynator olimpiady zastosuje wyższy upust. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych kart pytań dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się ich 20% więcej w stosunku do zgłoszenia).
14. Klucze odpowiedzi do zadań testowych zostaną opublikowane w archiwum testów 15.12.2023 r.
15. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 29.12.2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
16. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów zostaną rozdane wśród uczniów z uwzględnieniem poziomów niezależnie od liczby osób na danym miejscu:

  • Miejsce 1 - dyplom laureata miejsca pierwszego i nagroda książkowa,
  • Miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagroda książkowa,
  • Miejsca od 6 do 15 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskim dyktandzie.
17. Każdy szkolny Koordynator otrzymuje zaświadczenie o przeprowadzeniu ponadprogramowego, ogólnopolskiego dyktanda.
18. Szkoły, z których do dyktanda przystąpi powyżej 120 uczestników, zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.
19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki do 26.01.2024 } r. Reklamacje można składać do 30.04.2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
20. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie stanowi podstawy reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności