Olimpiada (nie tylko) dla Mistrzów z j. polskiego

Olimpiada (nie tylko) dla Mistrzów z j. polskiego

Instytut Rozwoju Oświaty zaprasza na ogólnopolską Olimpiadę (nie tylko) dla Mistrzów z języka polskiego. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem olimpiady jest sprawdzenie umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, kojarzenia faktów i zidentyfikowania głównego przesłania tekstów.

Olimpiada z języka polskiego odbędzie się 04.12.2023 r.

Dla każdej klasy przeznaczony zostanie osobny test, a treści w nim zawarte będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczniów. Olimpiada z języka polskiego składać się będzie z kilku artykułów. Uczniowie będą mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności czytania oraz interpretacji różnych typów tekstów: literackich, popularnonaukowych, informacyjnych, użytkowych.

Uczniowie odpowiadając na pytania odwoływać się będą do zaprezentowanych utworów oraz posiadanej wiedzy. Do tekstów podane zostaną polecenia, w których należy dopasować odpowiednie zdanie lub wyraz, tak aby prezentowana treść tworzyła spójną, logiczną całość. Znajdą się również polecenia, w których należy powiązać informacje z właściwym akapitem oraz tradycyjne pytania testowe. Wśród podanych odpowiedzi przynajmniej jedna będzie poprawna.

Czas trwania olimpiady jest określony przez IRO i nie może być przekraczany. Wynosi on 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Wszyscy uczestnicy olimpiady z języka polskiego otrzymają dyplomy uznania, a najlepsi zostaną uhonorowani dyplomami laureata, wyróżnienia oraz nagrodami książkowymi. Ponadto szkolny koordynator olimpiady otrzyma stosowne zaświadczenie informujące o przeprowadzeniu ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej.

Ulotka informacyjna - język polski

ZAKRES TEMATYCZNY

Na każdym etapie edukacyjnym obowiązuje tzw. zasada kumulatywności wiedzy i umiejętności z poprzednich lat nauki zgodnie z podstawą programową. Oznacza to, że na wyższym etapie edukacyjnym obowiązują wymagania z etapów poprzednich. Dlatego nie powtarza się przy każdym teście w zakresach tematycznych zagadnień realizowanych w latach wcześniejszych.

Zakres wiedzy i umiejętności jest taki sam dla wszystkich klas.

1. Czytanie różnych typów tekstów:

  • literackich - słownictwo i problematyka adekwatne dla lektur obowiązujących w danej klasie
  • popularnonaukowych dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych ucznia
  • informacyjnych
  • użytkowych np.: podanie, ogłoszenie, notatka, instrukcja, przepis etc.

2. Panowanie nad spójnością semantyczną tekstu.
3. Rozumienie relacji między częściami tekstu np. kolejnymi akapitami.
4. Posługiwanie się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny.
5. Wyszukiwanie w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio.
6. Określenie tematu, głównej myśli tekstu.
7. Rozumienie znaczenia popularnych związków frazeologicznych.
8. Stosowanie poprawności językowej.
9. Znajomość podstawowych zasad interpunkcji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności