Regulamin Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

Regulamin Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

1. Olimpiady (nie tylko) dla Mistrzów organizowane są przez Instytut Rozwoju Oświaty.
2. Olimpiady mają zakres ogólnopolski i przeznaczone są dla wszystkich uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Przewiduje się przeprowadzenie testów z:

 • języka polskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej,
 • matematyki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej,
 • języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej,
 • historii dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

3. Uczestnictwo szkoły w olimpiadzie należy zgłosić do 14.11.2023 r. wybierając jeden ze sposobów:

Minimalna liczba uczniów przystępujących do olimpiad wynosi 8 osób.
4. Olimpiady (nie tylko) dla Mistrzów odbywają się równolegle we wszystkich szkołach w dniach:

 • język polski - 04.12.2023 r.
 • matematyka - 05.12.2023 r.
 • język angielski - 06.12.2023 r.
 • historia - 07.12.2023 r.

Godziny rozpoczęcia olimpiad nie są narzucone przez Organizatora i decydują o nich nauczyciele koordynujący olimpiady w szkole.
5. Do zgłoszonej szkoły do dnia 30.11.2023 r. zostaną przesłane karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi. Pytania znajdować się będą w zapieczętowanej kopercie, którą otworzy Szkolny Koordynator w chwili rozpoczęcia olimpiady w obecności uczniów. W przypadku braku przesyłki w wyznaczonym dniu, prosimy o kontakt telefoniczny.
6. Olimpiady są testami wielokrotnego wyboru i polegają na udzieleniu odpowiedzi na pytania testowe, na co przeznaczone jest 60 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
7. Do poleceń w teście podane są odpowiedzi (od dwóch do czterech), z których przynajmniej jedna jest poprawna. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku na karcie odpowiedzi w danym pytaniu nie zaznacza żadnej odpowiedzi.
8. Odpowiedzi zaznaczane w teście uczestnik przenosi na kartę odpowiedzi, na której nie dopuszcza się nanoszenia poprawek. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, która komisyjnie zostaje zaklejona zaraz po zakończeniu olimpiady.
9. Kopertę z kartami odpowiedzi, protokołem z przeprowadzenia olimpiad oraz kserokopią dowodu wpłaty należy odesłać listem poleconym na adres IRO najpóźniej dnia 08.12.2023 r.
10. Szkolny Koordynator Olimpiad jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi. Uczestnicy przynoszą na olimpiady czarne lub niebieskie długopisy oraz kartkę do notatek. Zabrania się korzystania z kalkulatorów, telefonów komórkowych itp. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników olimpiad.
11. Olimpiady (nie tylko) dla Mistrzów są płatne. Uczniowie deklarujący chęć udziału w danej olimpiadzie wpłacają wpisowe w wysokości 15,00 zł. Szkolny Koordynator z zebranych opłat wpisowych po przeprowadzeniu olimpiad dokonuje opłaty za faktyczną liczbę startujących na konto Instytutu Rozwoju Oświaty:

 • 14,50 zł od uczestnika, gdy do olimpiady przystąpi od 8 do 49 uczestników,
 • 14,00 zł od uczestnika, gdy do olimpiady przystąpi przynajmniej 50 uczestników.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie. Uczeń może zgłosić się do kilku olimpiad wnosząc opłatę za każdą z nich oddzielnie. Otrzymuje zarazem za uczestnictwo w każdej olimpiadzie dyplom i/lub nagrodę.
Wpłaty należy dokonać do 08.12.2023 r. za faktyczną liczbę startujących na konto:


Instytut Rozwoju Oświaty
ul. Naddnieprzańska 26/B, 04-205 Warszawa
56 1140 2017 0000 4702 0555 7691

W tytule przelewu należy wpisać podany w protokole kod szkoły nadany w olimpiadzie oraz nazwę i dane adresowe szkoły.
Pozostałe pieniądze (0,50 zł, 1,00 zł od uczestnika) należą do dyspozycji szkoły. Można je przeznaczyć na organizację olimpiad i nagrody wewnętrzne.
12. Z uwagi na wprowadzone upusty związane ze zgłoszoną liczbą uczestników, Organizator informuje, że faktyczna liczba startujących w olimpiadach w porównaniu do zgłoszonej nie może być mniejsza o więcej niż 10%. Nie może także spaść poniżej określonej w punkcie 11 liczby uczestników uprawniającej do danego upustu (tj. 8, 50).
13. Zarazem Organizator informuje, że nie ma ograniczeń w przypadku wzięcia udziału w olimpiadach większej liczby osób niż szkoła zgłosiła. W momencie przekroczenia pułapu upustowego (tj. 49 uczestników), Koordynator olimpiady uprawniony jest do zastosowania wyższego upustu. Nauczyciel ma możliwość odbicia dodatkowych arkuszy testowych dla uczestników, którzy zgłosili się do olimpiady w ostatniej chwili. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi (w przesyłce znajduje się ich 20% więcej w stosunku do zgłoszenia).
14. Klucze odpowiedzi do zadań testowych zostaną opublikowane w archiwum testów 15.12.2023 r.
15. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 29.12.2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
16. Nagrody dla zwycięzców i uczestników Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów zostaną rozdane wśród uczniów z uwzględnieniem przedmiotów i klas niezależnie od liczby osób na danym miejscu:

 • Miejsce 1 - dyplom laureata miejsca pierwszego i nagroda książkowa,
 • Miejsca od 2 do 5 - dyplom laureata i nagroda książkowa,
 • Miejsca od 6 do 15 - dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczeń, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, potwierdzający jego udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej.
17. Każdy Koordynator olimpiady otrzymuje zaświadczenie o przeprowadzeniu ponadprogramowej, ogólnopolskiej olimpiady.
18. Szkoły, z których do olimpiad przystąpi powyżej 120 uczestników, zostaną nagrodzone dyplomem grawerowanym.
19. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki olimpiad do 26.01.2024 r. Reklamacje można składać do 30.04.2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
20. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie stanowi podstawy reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności