Instrukcja Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

Instrukcja Olimpiad (nie tylko) dla Mistrzów

1. Olimpiady mają zasięg ogólnopolski i odbywają się w dniach 04.12.2023 r. - 07.12.2023 r.
2. Czas trwania poszczególnych olimpiad jest określony i wynosi:

  • 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

3. Uczestnicy na olimpiady przynoszą tylko niebieskie lub czarne długopisy oraz kartkę na notatki. Na olimpiadę matematyczną oprócz przyborów do pisania uczestnik przynosi przybory do konstrukcji geometrycznych.
4. Godziny rozpoczęcia poszczególnych olimpiad nie są narzucone i decydują o nich szkolni Koordynatorzy.
5. Olimpiady należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady wypełniania testów, zasady kodowania na karcie odpowiedzi, a następnie zasady punktacji.
6. Uczeń po otrzymaniu karty odpowiedzi zaznacza poprzez zamalowanie pola przedmiot, klasę i wpisuje kod szkoły.
7. Kod szkoły jest nadawany przez Organizatora i znajduje się w przesłanej dokumentacji.
8. Następnie uczeń wpisuje drukowanymi literami swoje imię i nazwisko oraz koduje je. Aby zakodować imię i nazwisko należy zamalować poszczególne litery imienia i nazwiska w kolejnych kolumnach tzn. w sekcji imię w pierwszej kolumnie zaznacza się pierwszą literę, w drugiej kolumnie drugą, ... itd. Ta sama zasada obowiązuje przy kodowaniu nazwiska.
9. Przed rozpoczęciem olimpiady szkolny Koordynator otwiera kopertę z testami i rozdaje je uczestnikom.
10. Jeśli liczba zgłoszonych uczestników jest mniejsza od liczby uczniów chętnych do wzięcia udziału w olimpiadzie, szkolny Koordynator może skserować arkusze testowe. Z przyczyn technicznych nie należy kopiować kart odpowiedzi, przy czym w przesyłce z materiałami konkursowymi znajdą Państwo o około 20% więcej kart odpowiedzi niż wynika to ze zgłoszenia.
11. Liczba faktycznie startujących nie może być jednak mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby zgłoszonych.
12. Do poleceń w teście podane są odpowiedzi (od dwóch do czterech), z których przynajmniej jedna jest poprawna. Każdy uczeń przed olimpiadą otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt.
13. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi nie uzyskując ani nie tracąc punktów. W tym przypadku na karcie odpowiedzi w danym pytaniu nie zaznacza żadnej odpowiedzi.
14. Odpowiedzi zaznaczane w teście uczestnik przenosi na kartę odpowiedzi, na której nie dopuszcza się nanoszenia poprawek. Tylko karta odpowiedzi stanowi dokument podlegający ocenie.
15. Wszystkie poprawne odpowiedzi należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie pola.
16. Aby żaden z uczniów nie uzyskał w końcowej punktacji ujemnego wyniku, otrzyma przed konkursem 120 punktów. Udzielając wyłącznie poprawnych odpowiedzi uczeń w końcowej klasyfikacji otrzyma 240 pkt., a gdy wszystkie zaznaczone odpowiedzi będą błędne, otrzyma 0 punktów.
17. Po skończeniu pisania olimpiady każdy uczeń wkłada tylko kartę odpowiedzi do przygotowanej koperty zbiorczej. Testy pozostają do dyspozycji Koordynatora.
18. Najpóźniej dnia 08.12.2023 r. Koordynator wysyła listem poleconym:

  • karty odpowiedzi uczestników,
  • protokół z przebiegu olimpiad,
  • kserokopię dowodu wpłaty za faktyczną liczbę uczestników

na adres: Instytut Rozwoju Oświaty; 04-205 Warszawa, ul. Naddnieprzańska 26/B
19. Testy wraz z kluczami odpowiedzi zostaną opublikowane w archiwum testów 15.12.2023 r.
20. Reklamacje do zadań testowych można składać do dnia 29.12.2023 r. - po tym terminie reklamacje do zadań nie będą uwzględniane.
21. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki olimpiad, nagrody książkowe oraz dyplomy do 26.01.2024 r. Reklamacje można składać do 30.04.2024 r. - po tym terminie materiały konkursowe ulegają zniszczeniu.
22. Błędnie wypełniona karta odpowiedzi nie może stanowić podstawy reklamacji.

Dane kontaktowe

logo mobile
ul. Naddnieprzańska 26/B
04-205 Warszawa

iro@iro.edu.pl
Telefon: 22 517-13-00
Faks: 22 517-13-01 

Ta strona używa plików Cookies oraz działa zgodnie z Polityką prywatności.

Polityka prywatności